Faculteitsraadverkiezingen 2015: de kandidaten

2247

Op maandag 18 mei zijn de verkiezingen voor de faculteitsraad van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen gestart. In dit artikel presenteren de kandidaten die dit jaar meedoen zichzelf: wat zijn hun standpunten en wat willen ze bereiken in het komende jaar? Mocht je nog niet gestemd hebben kan dit artikel je helpen in het maken van je keuze.

1. Ronald Kleine
1 Ronald KleineDe naamsbekendheid en daadkracht van Pro Geo verhogen door een proactieve houding, stimulering van een meer praktische invulling van de Bachelor- en Master-eindprojecten en een betere balans tussen groepsopdrachten en individuele opdrachten. Dit zijn de speerpunten waar ik voor sta!

Hallo allemaal, mijn naam is Ronald Kleine en ik ben nu vierdejaars student aan de FRW. In deze vier jaar heb ik mijn bachelor SG&P afgerond, ben ik begonnen aan de master Sociale Planologie en heb ik de faculteit goed leren kennen door middel van het geven van voorlichtingen en mijn bestuursjaar en commissiewerk binnen de faculteitsvereniging. Met deze ervaringen wil ik mijn speerpunten nastreven om de faculteit te verbeteren waar dat kan!

Als ik de eer krijg om een jaar zitting te nemen in het bestuur van stichting Pro Geo en daardoor dus ook een plek heb in de faculteitsraad, dan zou ik graag het volgende willen aanpakken:

Naamsbekendheid en Proactieve houding van Pro Geo verhogen
Ik vind het erg belangrijk dat de naamsbekendheid van Pro Geo wordt verhoogd. Dat Pro Geo voor alle studenten een laagdrempelig bestuur wordt waar je met al je klachten, vragen, opmerkingen en ideeën terecht kan. Pro Geo is er voor iedereen en dat moet zij ook uitstralen. Graag wil ik kijken naar de mogelijkheden om meer activiteiten te organiseren, om als Pro Geo zijnde meer je gezicht te laten zien en meer voor de studenten te betekenen. Ik denk dat dit kan met bijvoorbeeld een sollicitatietraining of een netwerktraining, eventueel in samenwerking met de Careers Company of NEXT. Daarnaast kan er, door middel van het geven van collegepraatjes, vaste inspraakmomenten voor klachten, een betere communicatie via social media en fysieke aanwezigheid op het Zernike, voor gezorgd worden dat men wéét wie Pro Geo is, waar zij voor staan en dat men altijd terecht kan bij Pro Geo.

Een praktischere invulling van de Bachelor- en Mastereindprojecten
De bachelor- en masterprojecten zijn de afsluitende onderzoeken die je maakt binnen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en dus ook het visitekaartje dat je aflevert richting de universiteit. Echter kan dit visitekaartje ook richting bedrijven afgegeven worden! Naar mijn idee kan de driedeling tussen student, universiteit en het bedrijfsleven veel meer worden benut. Wanneer bedrijven vraagstukken neerleggen bij de universiteit, kan de universiteit dit doorspelen naar de student, die hiermee aan de slag kan. Voor de student wordt het onderzoek nu van veel meer waarde en voor de universiteit is deze student een visitekaartje richting de bedrijfswereld. Ik wil streven naar een beleid waarin er niet onderzoek wordt gedaan om het onderzoek doen, maar voor een onderzoek met een maatschappelijke relevantie!

Een betere balans tussen groepsopdrachten en individuele opdrachten
In groepsopdrachten leer je samenwerken, tot gezamenlijke besluiten komen en grote projecten oppakken waarin je onderverdeelt wie wat gaat doen. Echter wordt er toch vaak over het hoofd gezien dat dit de individuele ontplooiing tegenwerkt. Ik ben van mening dat er een betere balans gevonden moet worden tussen groepsopdrachten en individuele opdrachten, om jezelf zo ook individueel te kunnen ontstijgen en echt te laten zien waartoe jij zelf in staat bent.
Ben je overtuigd? Breng dan nu je stem uit via Progress!

2. Niels Kuiper
2 Niels KuiperMijn naam is Niels Kuiper en ik sta nummer 2 op de kieslijst van Pro Geo. Ik ben 4e jaars-Sociale
Geografie & Planogie-student en zal volgend jaar aan de FRW beginnen aan mijn master. Daarnaast wil ik volgend jaar graag jullie, de studenten, vertegenwoordigen in de faculteitsraad. Maar daarvoor heb ik natuurlijk wel jouw stem nodig! Stemmen kan via www.progresswww.nl/rug; een pop-up leidt automatisch naar het stemmenu waar je vervolgens je favoriete kandidaat kan selecteren – of gebruik het tabblad verkiezingen.

Maar wat krijg je terug met een stem op mij? In de faculteitsraad wil ik me sterk maken voor kwalitatief hoog onderwijs. Waar het van de student verwacht wordt om van de zesjes cultuur af te stappen mogen wij als studenten dit ook verwachten van de faculteit. Hoorcolleges en opdrachten moeten uitdagend gemaakt worden, want alleen zo kan je verwachten dat de student echt zijn best wil gaan doen. Daarnaast wil ik me voor onder andere de volgende punten sterk maken:

1. Vakken die vertraging kunnen opleveren (omdat ze bijvoorbeeld een ingangseis zijn voor andere vakken, bijvoorbeeld Statistiek 1 en 2) moeten voor herkansers vier keer per jaar (digitaal) te volgen zijn. Door gebruik te maken van eerder opgenomen colleges en meerkeuzetentamens kost dit amper tijd voor de docent en kan het veel studievertraging voor studenten voorkomen.

2. Vakken worden gekoppeld aan de praktijk door uitbesteding van opdrachten aan externe partijen (bedrijven) die mogelijk een toekomstig werkgever kunnen zijn. Op deze manier wordt de stof voor de studenten tastbaarder en wordt het duidelijk wat er later met de geleerde stof gedaan kan worden. Daarnaast worden op deze manier bedrijven ook bekend met de studenten van de Faculteit. Ze weten wat ze kunnen verwachten van studenten van de FRW waardoor de reputatie van de FRW groeit. Dit kan een positief effect hebben wanneer je afgestudeerd bent en wil solliciteren voor een baan.

3. Elk vak heeft, naast de opleidingscommissie, een na-evaluatie/bespreking die open is voor iedereen die dat vak in de afgelopen periode heeft gevolgd. Dit maakt het geven van input laagdrempeliger wat uiteindelijk de kwaliteit van het vak, en de opleiding, ten goede komt.

4. Feedback op opdrachten zou een vast schema moeten volgen en is uitgebreid. Het zou altijd duidelijk moeten zijn waarom je een bepaald cijfer hebt gekregen op je opdracht.

Overtuigd? Stem dan via www.progresswww.nl/rug op Niels Kuiper – de nummer 2 op de lijst!
Voor vragen of opmerkingen kan je me altijd een mailtje sturen via nielskuiper_@hotmail.com of mij aanspreken (op Facebook).

Groet,
Niels Kuiper
Nummer 2 voor Pro Geo en de faculteitsraad

3. Margo Enthoven
3 Margo EnthovenHallo, mijn naam is Margo Enthoven en ik ben researchmasterstudent. Ik ben 22 jaar en binnen mijn studie ligt mijn interesse vooral bij duurzaamheidsvraagstukken. Als gemotiveerde student ben ik geïnteresseerd in het bijdragen aan onderwijs, maar ik vind ook de inspraak van studenten in het onderwijs belangrijk, net als de verbinding met het vakgebied. Mocht ik worden gekozen, dan zal ik me hier voor inzetten. Daarnaast vind ik dat er gefocust moet blijven op het verbeteren van de stage. Door het organiseren van carrièreactiviteiten, kan de link met het vakgebied gemaakt worden, en ik ben er voorstander van deze te promoten en uit te breiden. Ook zou ik graag zien dat scripties en opdrachten beter worden verbonden met het vakgebied en met actuele en relevante problemen. Ben je overtuigd door deze standpunten? Dan hoop ik op jouw stem!

4. Marins Hettinga
4 Marins HettingaIk ben Marins Hettinga, tweedejaars TP en wil me komend studiejaar graag inzetten om meer kwaliteit aan onze bacheloropleidingen toe te voegen. Met kijk op de persoonlijke ontwikkeling van iedere student ben ik voor meer individuele opdrachten in plaats van groepsopdrachten. Doordat de groepen vaak te groot zijn of er meerdere groepsopdrachten in één blok vallen, zijn ze daardoor niet altijd van meerwaarde. Als tweede ben ik ervoor om meer studentassistenten in te zetten. Enerzijds omdat er soms een tekort wordt ondervonden, anderzijds om een extra stimulans te geven aan hogere studieprestaties van studenten. Als laatste ben ik voor meer praktijk in onze opleiding. Dit door middel van meer gastcolleges, meer voorbeelden en opdrachten uit het werkveld en meer mogelijkheden tot stage. Kortom: ben jij ook veer meer individuele ontwikkeling, meer studentassistenten en meer praktijk? Stem dan op mij!

5. Renske Simon
5 Renske SimonMijn naam is Renske Simon, 21 jaar oud en eerstejaars student sociale geografie & planologie. Volgend jaar zou ik graag plaats willen nemen in de faculteitsraad en het bestuur van Stichting Pro Geo. Daarvoor heb ik jullie stemmen nodig! Graag wil ik volgend jaar werken aan de bekendheid van Pro Geo en dan met name onder de eerstejaars. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten speciaal gericht op de eerste twee jaar. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we meer in contact kunnen komen met ons toekomstige werkveld. Daarom streef ik naar meer mogelijkheden als stage of bedrijfsbezoeken. Een derde punt is de koppeling tussen vaardigheden als SPSS, academisch schrijven en GIS met de overige vakken. Deze vaardigheden kunnen verder verbeterd worden door het vaker toepassen hiervan in de huidige vakken.

6. Dion Glastra
6 Dion GlastraMijn naam is Dion Glastra. Momenteel ben ik nog derdejaars student SG&P, maar volgend jaar hoop ik met de master Economische Geografie te beginnen. De kwaliteit van het onderwijs is iets dat mij altijd aan het hart is gegaan. Hoewel wij het voorrecht hebben om te studeren aan een kleinschalige en open faculteit, zijn er natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Komend jaar wil ik mij sterk gaan maken om juist op deze terreinen onze faculteit nog verder te verbeteren:

* Versterking connecties opleiding en werkveld en meer mogelijkheden tot stages.
* Inzetten voor verdere internationalisering van onze faculteit.
* Integratie van onderzoeksvaardigheden in de reguliere vakken.
* Invoering van een sollicitatieprocedure voor studentassistentschappen.
* Kritische blik t.a.v. beleid als Learning Communities en nieuwe eindcijferstructuur.

Denk jij ook dat we de FRW samen nóg sterker kunnen maken?
Stem dan op mij, Dion Glastra, nummer 6!

7. Nyreeh Knegtering
Ik heb besloten geen actieve campagne te voeren.

8. Elroy van Ostheim
8 Elroy van OstheimBeste medestudenten van de FRW, mijn naam is Elroy van Ostheim en ik stel mezelf verkiesbaar voor Pro Geo, omdat ik graag de belangen van alle studenten wil vertegenwoordigen en ons onderwijs wil blijven verbeteren. Bepaalde aspecten van onze faculteit zal ik proberen te verbeteren als ik gekozen word. Zo wil ik proberen om de twee bachelors meer hun eigen identiteit te laten krijgen, learning communities moeten beter worden geïntegreerd en het algemene universitaire niveau moet omhoog. Het aantal stageplekken moet worden vergroot en er moet meer aandacht komen voor masterstudenten. Daarnaast moet er meer hulp komen voor studenten en de nakijkperiode moet worden gereduceerd. Ik geloof dat ik de juiste persoon ben om op te stemmen als je zoekt naar een betrokken en ambitieuze vertegenwoordiger die graag het stapje extra zet.